Archive

Mistra Urban Futures Stockholmsnod, SNOD

Stockholmsnoden för Mistra Urban Futures (SNOD) är en del av Mistras internationella centrum för hållbar stadsutveckling i Sverige, tillsammans med motsvarigheterna i Göteborg och Skåne (Malmö).

Mistra Urban Futures är ett internationellt kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling – med samverkan mellan forskning och praktik som central utgångspunkt. Målet är att skapa rättvisa, gröna och tillgängliga städer och samhällen i linje med de globala hållbarhetsmålen.

Värdskapet för SNOD innehas av Openlab, som därigenom vill stärka sin roll som arena för samkunskapande och göra betydande bidrag till utvecklingen i Stockholm och Sverige, såväl som på det globala planet, med sikte på de globala hållbarhetsmålen. Openlab, som en arena för samverkan, involverar bland annat forskare, universitetsstudenter, offentliga partners och invånare i syfte att hitta sätt att navigera våra gemensamma hållbarhetsutmaningar.

 


Vad och varför?

Centralt för Mista Urban Futures är samkunskapande för Agenda 2030. Utifrån detta ska SNOD reda i kunskapsläget i Stockholmsregionen med fokus på samkunskapande för socio-ekologisk hållbarhet. Vilka metoder för samkunskapande används? Hur framgångsrika är ansatserna? Vilka aktörer deltar i ansatserna? Allt i syfte att med stöd av Mistra Urban Futures höja kunskapen om samkunskapande processer i Stockholms region och vise versa.

Hur?

Centralt för Mistra Urban Futures Stockholmsnod är den genomlysning som genomförs på Openlab av SNODs forskningsassistent med fokus på verktyg för samkunskapande. En genomlysning som ska resultera i en forskningsrapport i slutet av 2019. Här finns flera för oss redan kända metoder såsom Design Thinking, Södertörnsmodellen och Global Utmanings policy dialoger men vad finns mer? Hur kan metoderna stödja varandra? Hur kan verktygen stödja fortsatt arbete i regionen med fokus på socio-ekologisk hållbarhet?

Utöver ovan nämnd genomlysning ska SNOD om så möjligt stödja ansatser inom offentliga sektorn med fokus på socioekologisk hållbarhet där stöd för samkunskapande processer önskas. Detta i syfte att bidra till Openlabs utvecklingsarbete.

Slutligen, i syfte att bidra till Mistra Urban Futures samtliga aktiviteter i Sverige och därmed bidra till dess övergripande målsättningar ingår SNOD i tre gemensamma ansatser tillsammans med Göteborgsregionens GOLIP och Skåneregionens SKLIP. Ansatser som alla syftar till att höja kunskapen om hur samkunskapande kan bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030.

Projekt inom SNOD 2018-2019

 • Samkunskapande för socio-ekologisk hållbarhet
  (aktivitet 1 del 1 enlig SNOD projektplan)

En studie som kartlägger och synliggör samkunskapande aktiviteter i Stockholmsregionen, med särskilt fokus på samkunskapande metoder för att navigera regionens socio-ekologiska hållbarhetsutmaningar. Hur ser processerna ut? Vilka aktörer deltar? Vilka svårigheter i samverkansprocesserna möter aktörerna och hur har dessa hanterats? Vilka särskilda lärdomar kommer ur en samkunskapandeprocess? Hur ser aktörerna själva på samkunskapande som strategi och perspektiv?

Johan Lindal, forskningsassistent inom SNOD, leder arbetet inom denna ansats med stöd av SNODs styrgrupp och team på Openlab.

 • Samkunskapande för socio-ekologisk hållbarhet del 2
  (aktivitet 1 del 2 enligt SNOD projektplan)

a. SNOD övergripande ansökan med focus på socio-ekologisk hållbarhet där Openlab faciliterar ansökanspricessen ur ett Design Thinking perspektiv.

b. Följeforskning kopplad till Global Utmanings projekt #UrbanGirlsMovement i Botkyrka

c. Följeforskning kopplad till GrönBostad

d. Stöd till Green Viz Lab, DDS och Frontrunners där Openlab är part.

 • SNOD i en nationell kontext
  (aktivitet 2 enligt SNOD projektplan)

Kunskapsagendan
Mistra Urban Futures genomförde 2015 – 2016 projektet Kunskapsagendan. I syfte att vidareutveckla den process som tillämpades inom Kunskapsagendan 2016 har Mistra Urban Futures aktörer i Sveriges tre storsdagsregioner; Stockholm, Göteborg och Malmö gått samman för att:

– Skapa en plattform för löpande samtal mellan de tre storstadsregionerna om gemensamma forskningsbehov kring aktuella utmaningar och lösningar. En sådan plattform kan bland annat möjliggöra gemensamt överenskomna strategiska satsningar på forskning.
– Skapa möjlighet till gemensamma underlag för dialog med nationella och strategiska aktörer.

Mer information om Kunskapsagendan på Mistra Urban Futures webbplats.
Slutrapport Kunskapsagendan, pdf

En antologi med fokus på innovation för hållbar stadsutveckling
I arbetet med att utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, har forskare, kommun- och näringslivsrepresentanter i sex städer (Malmö, Lund, Göteborg, Borås, Stockholm och Kiruna) identifierat ett behov av ett forskningsbaserat och tydligt kunskapsstöd för städernas utveckling kopplat till urbana miljöer – ett samtida, utbildande, framåtblickande material, med ett kritiskt förhållningssätt, som erbjuder olika perspektiv och som kan problematisera och diskutera utvecklingen.

Initierat av Mistra Urban Futures Göteborgsplattform och understött av SNOD ska en forskningsantologi produceras. Syftet med antologin är att praktiker ska kunna få en överskådlig bild av en del av forskningsfältet kring ämnen som rör innovationsarbete.  Den ska innehålla aktuella exempel från nyligen publicerad forskning inom områden som förvaltningspolitik, urbana studier och organisationsforskning. Antologin ska också bidra till att stärka forskningsfältet innovation för hållbar stadsutveckling nationellt. Skriften ska vara möjlig att använda som en utbildande vägledning, i syfte att stärka kopplingen mellan forskare och praktiker, utan att praktiker enbart blir hänvisade till en mängd forskningsartiklar. Tanken är att också väva in praktikers reflektioner på forskarnas texter. Genom intervjuer med praktiker kan vi belysa och betona texternas relevans och nytta, och bidra till att ytterligare tillgängliggöra texterna. På så sätt görs ett försök att förankra forskarnas texter i praktikernas vardag.

Projekt som delfinansierar SNOD, pdf

 OM OSS:

SNOD teamet på Openlab
Sofie Pandis Iveroth, koordinator och projektledare
Johan Lindal, forskningsassistent
Ida Niskanen, kommunikatör
Annika Norén, manager och koordinator
Ivar Björkman, verksamhetsansvarig Openlab
Kontakta oss


SNODs styrgrupp

Openlab:
Ivar Björkman

Stockholms Universitet:
Erik Andersson
Lukas Smas
Zahra Kalantari

Kungliga Tekniska Högskolan:
Sara Borgström
Erik Stenberg
Johan Högström

IVL Svenska Miljöinstitutet:
Åsa Romson (pressmeddelande IVL)

Global Utmaning:
Elin Andersdotter Fabre

Quantified Planet:
Maja Brisvall

SNODs referensgrupp

Stephan Barthel
Thomas Elmqvist
Berit Balfors

 

        .      

           

Frontrunners for Sustainable Innovation


FÖRETAG SOM VÄXER ÄR BRA FÖR STOCKHOLM

Med Frontrunners for Sustainable Innovation blir det enklare för små och medelstora företag att dra nytta av Stockholmsregionens specialiserade test- och demomiljöer. Projektet ska leverera ett innovationsekosystem som är mer sammanhållet, som är enklare att nå och som tar fler innovationer till marknaden. Det ska bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

En viktig komponent för ett mer hållbart Stockholm är förnyelsen av offentlig sektor. Kista Science City, Södertälje Science Park och Openlab har goda förutsättningar att bidra till utveckling av beställarkompetens inom kommun och landsting genom kombinationen av digitalisering, lean management och Design thinkings iterativa arbetssätt. Projektet har som ambition att bidra till att fler innovationsinriktade upphandlingar genomförs i Stockholm där även mindre företag är med och tar hem anbuden. Nära samarbete etableras med Stockholms 26 kommuner och Stockholms läns landsting, bland annat genom projektet Öppna data i Stockholmsregionen som drivs av Storstockholm och Stockholms stad.

Projektets arbetssätt utvecklas och itereras med företagens behov i nära dialog mellan de tre test- och demomiljöerna, vilket blir en del av projektets styrka. I och med att KTH har campus i samtliga tre miljöer som skapas förutsättningar för ökad samverkan inom forskning och utbildning. 

HUR FINANSIERAS PROJEKTET?

Europeiska regionalfonden står för hälften av finansieringen (25 mkr) under tre år. Resterande medfinansiering kommer från projektets partners. Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom hållbar produktion, Life Science och miljöteknik kopplat till digitalisering. Företag som vill jobba med att lösa de övergripande utmaningarna i Stockholmsregionen och inom hållbar stadsutveckling.

 

VILKA STÅR BAKOM PROJEKTET?

Projektet har fyra partners, Openlab, Kista Science city, Södertälje Science Park samt Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Openlab
Openlab etablerades 2012 och har i uppdrag att bidra till förnyelse av offentlig sektor. Verksamheten vilar på Design Thinking, en globalt erkänd metod för att arbeta tvärdisciplinärt med innovation. Openlab driver processer och projekt som ska leda till fler innovationsinriktade upphandlingar inom hållbar stadsutveckling, miljöteknik och life sciences. Openlab ägs av Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Länsstyreslen, Karolinska Insitutet, Södertörns högskola, Stockholms universitet samt KTH.
www.openlabsthlm.se

 

Kista Science City AB
Kista Science City grundades 1986 och är idag  ett av världens ledande IKT-kluster. Som en del av klustrets utveckling drivs Urban ICT Arena – en öppen IKT-testbädd och samverkansarena, bestående av olika lager – hård- och mjukvarulager samt tjänste- och affärsmodellager. Här kan olika aktörer utveckla, testa och visa upp olika produkter, tjänster och affärsmodeller. Urban ICT Arena drivs som ett program i bolaget Kista Science City AB som ägs av Stiftelsen Electrum, som i sin tur består av följande partners: Ericsson (ordf.) Stockholms stad (vice ordf.), IBM, ABB, Stockholms läns landsting, Stockholms universitet, KTH, Länsstyrelsen i Stockholm och RISE.
www.urbanictarena.se

 

Södertälje Science City AB
Södertälje Science Park startades 2017 och har målsättningen att Södertälje ska bli den ledande kunskapsnoden i Sverige när det gäller hållbar tillverkning och lean management. Här finns Scanias och AstraZenecas världsledande produktionsanläggningar som sysselsätter sammanlagt över 20 000 personer. Testbäddar drivs, utvecklas och öppnas upp inom hållbar produktionslogistik, protypverkstan Open Prototyping Södertälje (OPS) samt KTH Lean Centrum. Södertälje Science Park ägs av Scania, AstraZeneca, Acturum, KTH och Södertälje kommun.
www.sscp.se


Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. På Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlas studenter, forskare och fakultet från hela världen. KTH bedriver verksamhet nära samtliga miljöer genom Campus Södertälje, Campus Valhallavägen och Campus Kista. Målet med KTH:s medverkan i projektet är att göra det enklare för företag att använda sig av KTH:s instrument för samverkan, t ex genom exjobb för kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.
www.kth.se

 


 

Kontakta oss

Johan Schuber, projektledare
E-post: johan.schuber@openlab.se
Tel: 0705-510809

Sara Araya, koordinator, Openlab
E-post: sara.araya@openlab.se

Karin Bengtsson, koordinator, Urban ICT Arena
E-post: karin.bengtsson@kista.com

Conny Lemon, koordinator, Södertälje Science Park
E-post: conny.lemon@sscp.se

Malin Olovsson, koordinator, KTH
E-post: maliol@kth.se

IDE[A]CTION

The IDE[A]CTION program 2018 focuses on hardware innovation and the participants ideas needs to connect to the Sustainable Development Goals. During 12 weeks the participants learn the design thinking methodology, how to form a business plan and to create prototypes. They also receive private counselling, workshops and advice from a panel of experts within the industry.

The program 2018 collaborates with Openlab, Startup Stockholm and Toolspace as well as other service providers of Stockholm hardware ecosystem.

Starting dates for new groups of innovations, spring & summer 2018:
April 9th
May 7th
June 4th
September 3rd

Apply to the IDE[A]CTION program!

EIT Health

Providing Europe with new opportunities

EIT Health is an European research consortium including leading businesses, research centres and universities across 14 EU countries. The core is to promote entrepreneurship and innovation in healthy living and active ageing, providing Europe with new opportunities and resources.

The Scandinavian node of EIT Health contains several universities, research companies and public bodies where Karolinska Institutet is one of the partner universities. Starting from 2016 Karolinska Institutet has collaborated with Openlab in organizing several workshops to transfer and share knowledge about challenge-driven education and innovation with a focus on Design Thinking.

Healthy@Home was the first event of the Design Thinking Competition that took place at Openlab in collaboration with Karolinska Institutet and Roche. Participating teams got a challenge developed by RISE; working with transformation of healthcare using digital solutions and patient empowerment. During the three day event students and young professionals, especially within health, medical industry and digitalisation gained knowledge of the Design Thinking method and the problems facing health industry in a fun and active way.

Events 2017

 • Centre of Innovation and Technology Transfer, Lodz 22 – 23 Mars 2017

Events 2016

 • Healthy@Home Stockholm 22 – 23 April 2016
 • Lisbon Healthy Living Week 7 – 8 October 2016
 • Medical Valley Erlangen-Nürnberg 10 – 11 November 2016

All of these events have already taken place.

Matlaboratoriet podcast

Matlaboratoriet (the Food Lab) is a podcast about food and societal challenges. It’s created for everyone who wants to know more about the latest research about food and how societal challenges will affect our eating habits.

In each episode we meet experts, researchers and innovators who all somehow work with food to discuss one societal challenge connected to the way we eat.

Matlaboratoriet is a podcast by Openlab, produced by Soundtelling. Listeners can contribute with ideas at developyourcity.com. For more information contact Per Styregård, host and Food Workshop Manager at Openlab.

 

Develop Your City – ideation platform

Think solutions!

Develop Your City collects ideas and suggestions from the community in order to find the smartest ways to solve different societal challenges. It is created as a tool to embrace the creativity and innovation among people in our societies and invite you as an organisation or municipality to listen to the ideas of your users or citizens in an open and transparent way.

The platform is solution-oriented, where ideas and innovation are at the center. It is based on open innovation and the thought that cooperation and co-creation are important ingredients for creating truly sustainable solutions. You can like, share and comment ideas, but also build on them by suggesting improvements and new features. The ideas on the platform can be realized by the challenge giver, or be inspiration for initiatives by other users on the platform wanting to solve the same problem.

Openlab often uses developyourcity.com at our own workshops and assignments. The platform can be useful in Design Thinking processes which we often use for our innovation processes. Develop Your City is particularly well suited for the ideation and testing phases, when you want to visualize and test to get feedback on the ideas and prototypes from others. It is also a tool for documenting the process and enabling more people to interact with the challenge or ideas, during and after the workshop. Through timelines and prototyping phases, the entire process can be visualized, from the earliest ideas to the final implementation.

Examples of challenges at developyourcity.com are about the renovation of a park, waste transportation in car-free cities, reducing household food waste, or the management of employees’ ideas within the municipality.

Anyone can join!

To register, add ideas and challenges is free and easy, all you need is a user name and an email address. For larger projects or more complex challenges, Openlab offers process support where we help you to define the challenge, who to involve in the ideation and how to take the ideas further. Develop Your City can also be customized to suit the needs of your organization or company. Feel free to contact us to discuss how the platform can create added value for you.

Openfarm in Dome of Visions

Skärmavbild 2015-10-09 kl. 15.13.49

About Openfarm – Urban gardening for a sustainable society

Openfarm is an Openlab collaboration with the Dome of Visions, focusing on promoting knowledge and inspiration for sustainable urban gardening and its place in a more resilient urban food system. Openfarm isn’t just about urban gardening, but also food production on a global level, where the urban environment plays an important role for a future where we eat what we grow and grow what we eat. Questions like when, what and how we grow our food are central, as well as how these issues affect the health and resilience of our society in different ways.

The project includes a series of workshops, seminars and hack-a-thons to promote discussion and innovation across disciplines by bringing together Openlab partners and a number of public and private organizations and experts. These events aim to increase awareness and knowledge of how urban gardening affects our local and global environment. We will also explore how new technology and innovative solutions can make urban farming a part of everyday life for the average citizen, contributing to a healthier and more socially connected food system both locally and globally.

Openfarm also includes a year-round urban gardening experiment in the Dome of Visions, where Openlab will grow a “kitchen garden” that is typical for the Nordic region. Food grown here will be used for workshops and events planned within the Openfarm project, in collaboration with Open Café and other partners. The gardening space inside the dome is similar to the environment of a non-heated, glass-covered balcony in Stockholm. Here, visitors to the “Openfarm garden” can get inspired to try urban gardening themselves in the spaces they have access to at home, and not just during the summer months.The workshops and events are open to the public and invitations are posted on Openlab.se.The Openfarm urban garden is also open to the public and can be visited during Dome of Visions opening hours, Monday – Sunday 10am – 6pm.

Follow Openfarm’s activities on Twitter, Instagram, Youtube and Facebook

@openlabsthlm #openfarmsthlm

Science Dinner

Science Dinner is a series of dinners where you as a participant learn about everyday cooking techniques and the latest research in relation to food and taste. The objective is to raise the general level of knowledge about food and science, and to help people getting a more sustainable and healthy relation to food and eating. Check sciencedinner.se for more information.

Science Dinner is an Openlab project created together with Open Café/Lux Restaurants, in collaboration with researchers specialised in food and meal related areas.