Home
En

Om Openlab

Metodutveckling är för oss centralt och vi arbetar ständigt med att förfina och utveckla nya innovativa sätt att lösa samhällsutmaningar. Målet är att generera kreativa grupp-processer där olika kompetenser och kunskapsområden möts i syfte att komma med radikala innovativa lösningar. Helt enkelt att 1+1=3.

I det arbetet är det visuella språket och gestaltaningsprocesser viktigt för att få ut sina tankar och idéer för att kunna kommunicera och utveckla nya tankebanor. Processerna följer i grunden idén om att våga göra först – tänk sen – gör igen. Kreativitet handlar om att våga göra saker, att låta det spontana gå före det analytiska, att inte tänka för mycket. Men för att lösa samhällsutmaningar räcker det inte förstås bara med kreativitet och spontanitet. Det handlar om att sätta sig in utmaningen, att leva sig in i de som berörs och att vrida och vända på vad som finns bakom och förstå sammanhanget. Helt enkelt att göra grundligt research arbete för att förstå beteenden eller varför regelverket ser ut som det gör.   Men också att inte hamna i ett lösningstänkande för snabbt vilket är en av de stora utmaningarna för att få fram nya radikala förslag. Att helt enkelt våga stanna i ovissheten, kaoset för en stund.

Komplexa utmaningar mår bra av att olika perspektiv och kunskapsområden möts och nöts mot varandra för att generera innovativa gränsöverskridande förslag. Det är grunden till varför vi alltid vill ha in olika kunskapsområden i grupperna. Gruppens IQ stärks av olika perspektiv. Annorlunda uttryckt vi fokuserar på ViQ istället för IQ.

 

När man försöker lösa en utmaning gör man ofta misstaget att man kastar sig in i lösningstänkande och inte stannar upp i själva utmaningen. Vad är det vi skall lösa? Bottnar utmaningen i ett behov eller? Vem är det som har behov av att lösa utmaningen? Om man inte ställer tillräckligt många varför frågor i processen och justerar och testar resulterar ofta lösningarna på utmaningen inte att de inte löser brukarens behov tillräckligt. Med andra ord att definiera vems problem/behov är det utmaningen skall lösa är en viktig del i arbetet och att arbeta nära brukarens situation.

Som ett led i vårt arbete att ta fram förslag på lösningar som bottnar i ett behov använder vi oss av Design Thinking.

OL-Scrum-DThinking

Detta görs genom att man kopplar samman brukarens behov med vad som är tekniskt möjligt inom ramen för en strategi att förverkliga lösningen. Processen följer ett antal olika steg som väver in i varandra.

Målet är att lösa en framtida situation, snarare än att lösa ett specifikt avgränsat problem. Fokus ligger på att utforska många alternativa förslag till lösningar och öva på att utveckla din förmåga tillsammans med andra att hitta nya radikala lösningar. Metoden ger dig verktyg och stöd som du kan använda dig av i din egen verksamhet för att utveckla nya tjänster och produkter. Nedan följer en kort beskrivning av de olika faserna vilka inte följer efter varandra.

Empathize

Denna fas handlar om att samla information för att få så mycket förståelse för användarens behov, motivation och situation som möjligt. Utifrån denna information kan man börja sätta sig in i själva utmaningen och de personer som berörs av den. Man kan behöva gå tillbaka till detta moment flera gånger i processen för att gräva djupare i insikter som var intressanta. Etnografiska metoder i form av fältarbete, observationer, intervjuer, kartläggning av brukarens beteenden görs.

Define

När väl all information från fältarbetet är insamlad blir nästa steg att använda olika kreativa

metoder för att analysera dem. I den här fasen formuleras de behov, känslor, tankar och beteenden man upptäckt hos användarna och skapar insikter kring dem. Användaren blir tydligt definierad och också vilka insikter som är viktiga att gå vidare med i processen.

Ideate

Idégenereringen görs utifrån den förståelse och de insikter vi fått kring användarens behov.

Metoder för olika typer av brainstorming och idé utvecklande används. En viktig del är även att ta in användarna i denna fas och arbeta medskapande tillsammans med dem för att säkra att idéerna möter deras behov (Co-creation). Det är en fas där vi vågar ta fram innovativa och galna idéer, för att hitta till de genialiska enklare idéer som vi inte kommit på annars.

Prototyp

Prototypfasen är där man omvandlar idéerna från tanke till tydligare konkreta koncept. Här bygger vi upp miljön som användaren befinner sig i och spelar ut scenarion. Eller bygger enkla prototyper av produkter som sedan kan testas ut med hjälp av exempelvis ett rollspel. Syftet är att prototypa ut både användarens upplevelser och den nya produkten, tjänsten eller aktiviteten i sig. Det kan gå från ytterst enkla produkter, till avancerade modeller som ser ut som ett färdigt resultat.

Test

Detta är ett viktigt moment eftersom vi går ut och testar själva konceptet på användare.

Det behöver inte vara en färdig produkt eller tjänst, utan tanken är att låta användaren prova en enkel version av konceptet och få direkt feedback eller kunna observera vad som behöver vidareutvecklas. Precis som alla andra faser kan vi gå tillbaka till de tidigare stegen och komma tillbaka till denna fas för att se användarnas reaktioner på mer välutvecklade modeller.

I kombination med Design Thinking använder OpenLab SCRUM som motor i genomförandet av vårt arbete. SCRUM är ett process ramverk där målet är att få människor att kunna hantera komplexa adaptiva problem, medan produktivt och kreativt leverera resultat av högsta möjliga värde.

SCRUM kommer ursprungligen från IT-branschen och är en agil (rörlig/förändringsbejakande) projektmetodik som förstärker närvaro, engagemang och driv inom projektteamet. Genom att betona korta effektiva avstämningar inom teamet, kundnärvaro i projektet, korta leveransperioder med visuella resultat samt teamets självständighet och individens ansvarstagande i teamarbetet uppnår man effektiva projektleveranser.