Home
En

Om Openlab

S

amhällsutmaningar i Stockholms regionen.

Stockholm växer i snabb takt vilket medför ett stort antal utmaningar inom en rad olika områden.

Den tilltagande befolkningsutvecklingen i regionen följer en generell regional utvecklingstrend världen över. Under senare år har halva Sveriges befolkningsökning skett i länet och detta är en utveckling som ser ut att fortsätta.

Regionens uttalade ambition är att främja en fortsatt befolkningsökning och växtkraft inom näringslivet och i andra verksamheter. För att fortsatt vara en attraktiv region behöver en rad utmaningar hanteras. Att Stockholm är fortsatt attraktivt, innovativt och står sig väl i konkurrensen med andra regioner är en fråga av betydelse för hela landet.

Det skapar samtidigt ett ökat behov av att utveckla befintliga men också skapa nya verksamheter som genom ett dynamiskt, innovativt förhållningssätt kan stödja en önskvärd utveckling för staden och regionen.

Några av de utmaningar  Openlab arbetar med är:

  • Den åldrande befolkningen

Den allt äldre befolkningen är en av de största sociala och ekonomiska utmaningarna för våra samhällen. Alla EU-länder och de flesta politikområden berörs. År 2025 kommer över 20 procent av EU:s befolkning att vara äldre än 65 år. Antalet personer över 80 år ökar särskilt snabbt. Äldre människor har särskilda behov av hälso- och sjukvård, och systemen måste därför anpassas för att kunna ge adekvat vård och samtidigt vara ekonomiskt hållbara.

  • Hälsa och sjukvård

Efterfrågan på hälso- och sjukvård förändras kontinuerligt genom exempelvis ändrat sjukdomspanorama, nya behandlingsmetoder och förebyggande vård samt förväntningar från patienter och befolkning.

  • Hållbar stadsutveckling

I Stockholm finns kunskap, möjligheter, utmaningar och puls – värden som många människor och företag söker. Samtidigt erbjuder staden unika gröna och blå värden som utgör en viktig del av regionens varumärke.

En av de enskilt största utmaningarna är att öka tillgängligheten i transportsystemet och samtidigt minimera trafiksektorns klimatpåverkan.

Den växande staden förutsätter även fler bostäder. En fungerande bostadsförsörjning är avgörande för regionens långsiktiga utveckling och för näringslivets kompetensförsörjning.

Avslutningsvis, Stockholm har starka miljöer för forskning och utveckling, men det finns signaler om att regionens position riskerar att försvagas. Investeringarna till såväl forsknings- som innovationsinfrastruktur behöver stärkas, satsningar som möjliggör tester, demonstrationer och verifieringar av koncept.