Mistra Urban Futures Stockholmsnod, SNOD

Samkunskapande för socio-ekologiskt hållbar stadsutveckling

Stockholmsnoden för Mistra Urban Futures (SNOD) är en del av Mistras internationella centrum för hållbar stadsutveckling i Sverige, tillsammans med motsvarigheterna i Göteborg och Skåne (Malmö).

Mistra Urban Futures är ett internationellt kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling – med samverkan mellan forskning och praktik som central utgångspunkt. Målet är att skapa rättvisa, gröna och tillgängliga städer och samhällen i linje med de globala hållbarhetsmålen.

Värdskapet för SNOD innehas av Openlab, som därigenom vill stärka sin roll som arena för samkunskapande och göra betydande bidrag till utvecklingen i Stockholm och Sverige, såväl som på det globala planet, med sikte på de globala hållbarhetsmålen. Openlab, som en arena för samverkan, involverar bland annat forskare, universitetsstudenter, offentliga partners och invånare i syfte att hitta sätt att navigera våra gemensamma hållbarhetsutmaningar.

 


Vad och varför?

Centralt för Mista Urban Futures är samkunskapande för Agenda 2030. Utifrån detta ska SNOD reda i kunskapsläget i Stockholmsregionen med fokus på samkunskapande för socio-ekologisk hållbarhet. Vilka metoder för samkunskapande används? Hur framgångsrika är ansatserna? Vilka aktörer deltar i ansatserna? Allt i syfte att med stöd av Mistra Urban Futures höja kunskapen om samkunskapande processer i Stockholms region och vise versa.

Hur?

Centralt för Mistra Urban Futures Stockholmsnod är den genomlysning som genomförs på Openlab av SNODs forskningsassistent med fokus på verktyg för samkunskapande. En genomlysning som ska resultera i en forskningsrapport i slutet av 2019. Här finns flera för oss redan kända metoder såsom Design Thinking, Södertörnsmodellen och Global Utmanings policy dialoger, men vad finns mer? Hur kan metoderna stödja varandra? Hur kan verktygen stödja fortsatt arbete i regionen med fokus på socio-ekologisk hållbarhet?

Utöver ovan nämnd genomlysning ska SNOD om så möjligt stödja ansatser inom offentliga sektorn med fokus på socioekologisk hållbarhet där stöd för samkunskapande processer önskas. Detta i syfte att bidra till Openlabs utvecklingsarbete.

Slutligen, i syfte att bidra till Mistra Urban Futures samtliga aktiviteter i Sverige och därmed bidra till dess övergripande målsättningar ingår SNOD i tre gemensamma ansatser tillsammans med Göteborgsregionens GOLIP och Skåneregionens SKLIP. Ansatser som alla syftar till att höja kunskapen om hur samkunskapande kan bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030.

Visualisering av SNODs arbete 2017 – 2019

Projekt inom SNOD 2018-2019

  • Samkunskapande för socio-ekologisk hållbarhet
    (aktivitet 1 del 1 enlig SNOD projektplan)

En studie som kartlägger och synliggör samkunskapande aktiviteter i Stockholmsregionen, med särskilt fokus på samkunskapande metoder för att navigera regionens socio-ekologiska hållbarhetsutmaningar. Hur ser processerna ut? Vilka aktörer deltar? Vilka svårigheter i samverkansprocesserna möter aktörerna och hur har dessa hanterats? Vilka särskilda lärdomar kommer ur en samkunskapandeprocess? Hur ser aktörerna själva på samkunskapande som strategi och perspektiv?

Johan Lindal, forskningsassistent inom SNOD, leder arbetet inom denna ansats med stöd av SNODs styrgrupp och team på Openlab.

  • Samkunskapande för socio-ekologisk hållbarhet del 2
    (aktivitet 1 del 2 enligt SNOD projektplan)

a. SNOD övergripande ansökan med focus på socio-ekologisk hållbarhet där Openlab faciliterar ansökanspricessen ur ett Design Thinking perspektiv.

b. Följeforskning kopplad till Global Utmanings projekt #UrbanGirlsMovement i Botkyrka

c. Följeforskning kopplad till GrönBostad

d. Stöd till Green Viz Lab, DDS och Frontrunners där Openlab är part.

  • SNOD i en nationell kontext
    (aktivitet 2 enligt SNOD projektplan)

Storstädernas jämlikhetsarbete

I  Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, pågår ett förändringsarbete som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Storstädernas satsningar har kopplingar till flera andra initiativ till policyprocesser för minskad ojämlikhet i hälsa/social hållbarhet som tagits i ett antal andra kommuner och landsting.

Projektet Storstädernas jämlikhetsarbete handlar om att studera, jämföra och dra lärdom av städernas jämlikhetsarbete. I uppdraget ingår att, i nära samverkan med tjänstepersoner i de tre städerna, designa ett upplägg för och genomföra en deskriptiv (beskrivande) studie.

Projektets förväntade resultat:
•    En rapport på svenska där den beskrivande studien sammanfattas
•    En vetenskaplig artikel på engelska där slutsatser analyserade genom valda teoretiska perspektiv, för internationell spridning
•    Utkast på design av fortsatt forskning, som inkluderar en struktur för upplägg, möjligt nätverk av aktörer och lista på matchande utlysningar

Mer information om projektet Storstädernas jämlikhetsarbete på Mistra Urban Futures webbplats.

En antologi med fokus på innovation för hållbar stadsutveckling
I arbetet med att utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, har forskare, kommun- och näringslivsrepresentanter i sex städer (Malmö, Lund, Göteborg, Borås, Stockholm och Kiruna) identifierat ett behov av ett forskningsbaserat och tydligt kunskapsstöd för städernas utveckling kopplat till urbana miljöer – ett samtida, utbildande, framåtblickande material, med ett kritiskt förhållningssätt, som erbjuder olika perspektiv och som kan problematisera och diskutera utvecklingen.

Initierat av Mistra Urban Futures Göteborgsplattform och understött av SNOD ska en forskningsantologi produceras. Syftet med antologin är att praktiker ska kunna få en överskådlig bild av en del av forskningsfältet kring ämnen som rör innovationsarbete.  Den ska innehålla aktuella exempel från nyligen publicerad forskning inom områden som förvaltningspolitik, urbana studier och organisationsforskning. Antologin ska också bidra till att stärka forskningsfältet innovation för hållbar stadsutveckling nationellt. Skriften ska vara möjlig att använda som en utbildande vägledning, i syfte att stärka kopplingen mellan forskare och praktiker, utan att praktiker enbart blir hänvisade till en mängd forskningsartiklar. Tanken är att också väva in praktikers reflektioner på forskarnas texter. Genom intervjuer med praktiker kan vi belysa och betona texternas relevans och nytta, och bidra till att ytterligare tillgängliggöra texterna. På så sätt görs ett försök att förankra forskarnas texter i praktikernas vardag.

Projekt som delfinansierar SNOD, pdf

 OM OSS:

SNOD teamet på Openlab
Sofie Pandis Iveroth, koordinator och projektledare
Johan Lindal, forskningsassistent
Ida Niskanen, kommunikatör
Ivar Björkman, verksamhetsansvarig Openlab
Kontakta oss


SNODs styrgrupp

Openlab:
Ivar Björkman

Stockholms Universitet:
Erik Andersson
Lukas Smas
Zahra Kalantari

Kungliga Tekniska Högskolan:
Sara Borgström
Erik Stenberg
Johan Högström

IVL Svenska Miljöinstitutet:
Åsa Romson (pressmeddelande IVL)

Global Utmaning:
Elin Andersdotter Fabre

Quantified Planet:
Maja Brisvall

SNODs referensgrupp

Stephan Barthel
Thomas Elmqvist
Berit Balfors

 

        .