Childish Solutions

Förskolan är den första skolan ett barn går i. Det är den första och den viktigaste milstolpen i ett barns utveckling och lägger grunden för ett barns utbildningsmässiga och psykologiska förmågor. Det är därför en avgörande samhällelig utmaning att förskolor, i allmänhet och i Stockholm i synnerhet, har svårigheter att rekrytera förskollärare. Childish Solutions mål har varit att adressera detta problem. Gruppen har med hjälp av Design Thinking kommit fram till nya lösningar för att underlätta rekryteringen av förskollärare. Förskolelärarens roll i arbetet och betoningen på det pedagogiska arbetet verkar vara förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det slutliga konceptet är en plats för förskollärare att utveckla sina pedagogiska färdigheter  och dela med sig av goda idéer. En sådan plats gör vår uppdragsgivare till en bättre arbetsgivare för alla förskollärare som är intresserade av pedagogisk utveckling och underlättar rekryteringen av förskollärare.

Childish Solutions, the Eva Resource Childish Solutions, the Eva Resource2