Person Centered Care

Denna rapport beskriver processen och resultatet av vårt projekt, att hitta lösningar på hur Kardiologavdelningen på Södersjukhuset kan implementera en mer personcentrerad vård. Vi fick uppdraget presenterat för oss i september 2016. Mer specifikt blev vi ombedda att utveckla personcentrerade vårdstrategier som resulterar i att patienterna blir mer involverade i deras egen behandlingsplan. Likväl hitta sätt som Kardiologavdelningen kan förbättra sin service så att den svarar till patienters olika behov och förväntningar.

Rapporten ger en översikt av vår arbetsprocess, där vi använt oss av Design Thinking verktyg för att hitta kreativa och användarvänliga lösningar. Vårt slutliga koncept är Patientdagboken (Patient Journal), som är ett verktyg för patienter där de kan dokumentera deras hälsotillstånd och behandlingsplan. Dagboken består av flera funktioner, exempelvis medicineringslista, träningsschema, förberedelse inför läkarbesök etcetera. Syftet är att uppmuntra patienter att aktivt påverka sitt mående samt sin vård, och därigenom stärka de personcentrerade processerna på Kardiologavdelningen.

Projektrapport