Spira

OpenLab is an experimental, agile and interdisciplinary way of taking on the challenges for the future of Stockholm.
One of those challenges is to have a functioning health care system. The key to achieving that is to create a better work environment that invites the employees to develop and thrive, both short term and long term, in the health care of Stockholm county.
In this report we propose a new competence ratings model for nurses that ensure personal development, a safer situation in the workplace and in the end a better and more professional health care for the patient. It is as well a scheduling tool and a help in recruiting new nurses.
It differs from the existing models in the way that it focuses on the individual nurse and personal needs. As well it is much more than just a tool when negotiating salary.
The new model, Spira, is potentially a big leap forward in ensuring better conditions for the nurses of the future health care system.

Spira (Swedish)

Utmaningen vi fick från Stockholms läns landsting bestod i att se personalrörligheten bland sjuksköterskor inom SLL, sträva mot en rimlig personalomsättning och minska gapet mellan nuläge och framtidens behov när det gäller kompetensförsörjning inom vården. Utmaningen riktade sig specifikt mot sjuksköterskor.
För att förstå nuvarande situation gjordes intervjuer med sjuksköterskor, avdelningschefer och personalvetare. Flera problemområden sågs bidra till personalomsättningen; utvecklingsmöjligheter, tid, stress, kommunikation och lön.
Vi kom fram till fem koncept som svarade mot problemen och valde slutligen Spira, en individcentrerad kompetensmodell för sjuksköterskor som möjliggör personlig utveckling, en jämnare arbetsbelastning, god kommunikation med närmaste chef samt i förlängningen en tydlig lönestruktur.Befintliga kompetensmodeller är relativt systemorienterade och lämnaringet utrymme för individen. Modellerna används idag främst som lönestrukturunderlag.

Vår modell Spira bidrar med mer individuellt fokus på sjuksköterskors kompetensutveckling samt ger arbetsmängd och uppgifter utfrån kompetens. Vi tror att detta kan generera sjuksköterskor som upplever en bättre personlig utveckling och därför väljer att stanna inom SLL.