Spring Term 2015

Framtidens idrottsanläggning, Idrottsförvaltningen, Stockholms stad

Idrottsförvaltningen tillhandahåller idrottsanläggningar och ytor för idrott och motion både för föreningsidrott och egen organiserat idrottande eller spontanidrott. Förvaltningen upplåter även idrottsanläggningar till skolor, fritidsgårdar och privatpersoner m.fl.

Idrottsförvaltningen söker nu svaret på hur framtidens idrottsanläggning ska se ut i den växande staden.

 • Kan en idrottsplats/anläggning fungera som en mötesplats i samhället?
 • Hur ser en anläggning ut som både är anpassad för traditionell föreningsidrott, spontanidrott och/eller för andra organisationsformer?
 • Hur kan en anläggning inspirera ungdomar till fysisk aktivitet och locka de idag inaktiva till rörelse
 • Kan en anläggning vara attraktiv över generationsgränserna?
 • Vilka verksamheter går att kombinera på en idrottsanläggning?
 • Hur utformar vi en anläggning/plats som är välkomnande både för vana idrottsutövare och för nybörjare?
 • Finns det andra verksamheter än idrott som kan kombineras på en anläggning?

Idrottsförvaltningen har en mängd anläggningar i sitt bestånd, fotbollsplaner, idrottshallar, idrottsplatser, simhallar mm. Förvaltningen planerar även för nya större ”idrottscenter” med byggstart kring 2018. Utmaningen kan därför antingen grunda sig i nytänk kring någon befintlig anläggning eller i en ny kommande anläggning.

Miljöavdelningen, Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL

Hur kan vi skapa en modell för att skapa ekonomiska incitament som styr mot miljögodkända produkter?

Stockholms läns landsting (SLL) ställer miljökrav i alla samordnade upphandlingar som genomförs av SLL Upphandling. I de expertgrupper som skapas inför en central upphandling så vägs miljö mot kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi mm. Beslut kring dessa kriterier tas sedan av expertgruppen med stöd av upphandlaren.

 • Det vi eftersöker är en modell för hur vi, vid vissa tillfällen kan låta miljö få kosta lite mer. Till exempel om vi vill föra in ett nytt förnyelsebart material i en produkt, vilket medför en ökad kostnad men på sikt när volymerna ökar bör kostnaden minska.
 • Hur skapar man uthållighet för att kunna vänta in ökade volymer och lägre pris? Kanske någon slags fond som verksamheterna kan söka pengar ur för att kunna avropa den dyrare produkten?

Modellen får självklart inte strida mot LOU på något sätt. Vilket bland annat innebär alla leverantörer ska behandlas lika och att upphandlingar ska vara transparanta.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL
Hur kan HSF involvera patienter i planering och utformning, samt uppföljning av vården?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen(HSF) i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god och säker hälso- och sjukvård. Utifrån befolkningens behov styr förvaltningen hälso- och sjukvården genom att teckna avtal med vårdgivare och medverka till att de får kunskapsstöd för att kunna genomföra sitt uppdrag. Förvaltningen utreder behovet av hälso- och sjukvård i länet idag och i framtiden, beställer den vård som länets invånare behöver och följer upp vårdens resultat och kvalitet.

HSF behöver hitta former för hur vi gör patienter delaktiga i hur vården kan utvecklas och följas upp. De kan och vill vara med och utforma vården och dess genomförande. Samtidigt saknas kunskap och utrymme i hälso- och sjukvårdssystemet för att tillvarata patientkraften. Det behöver skapas långsiktiga arenor där patienter deltar i utvecklingen av nya lösningar för hur delaktighet, vård och behandling kan utvecklas. Hälso- och sjukvårdssystemet behöver stöttas för att kunna ta dessa lösningar till praktisk handling som kommer alla patienter till del.

 • Vilka metoder och modeller för att involvera patienter/brukare i styrningen finns inom andra områden, landsting och länder?
 • Hur har de fungerat?
 • Hur ser patienters, invånares, personals, vårdgivares, beställartjänstemäns och politikers förhoppningar och farhågor ut när det gäller patienters involvering i utformning och uppföljning av hälso- och sjukvården?
 • Hur kan arenorna och processer för patienters involvering i HSF:s styrning se ut?
 • Hur kan en modell se ut för rekrytering av företrädare för patienter/närstående?
 • Hur ska modellen förhålla sig till den formaliserade samverkan som idag finns med patient- och pensionärsorganisationer?
 • Ska deltagande patienter/närstående ersättas för sitt uppdrag, och i så fall hur?