Magganhubbens pilotprojekt i Openlabs lokaler

 Under sommaren har det nya KTH-initiativet Magganhubben hållit sin första pilot – i Openlabs lokaler! 

Slutpresentationer för Magganhubbens pilotprojekt 2024 i Openlabs lokaler

Utmaningsdriven utbildning för hållbarhet

Magganhubben är ett projekt på KTH för att möta samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom utmaningsdriven utbildning.

Projektledaren Lena Gumaelius beskriver Magganhubben som ett labb för kollektiv transformation med syfte att arbeta med samhällsutmaningar, samarbete och omställning för ett betydligt mer hållbart samhälle. I pilotprogrammet utforskar studenter utmaningar om att stärka rurala samhällen.

Projektet vill utmana den traditionella synen på lärande och problemlösning som fortfarande råder inom akademin. På KTH är det ofta de tekniska lösningarna som får ta mycket plats.

“För att nå nya lösningar behöver vi tänka och arbeta på nya sätt” säger Lena, och poängterar att samhälls- och hållbarhetsutmaningar kräver att vi tittar på alla tre delar av hållbarhet (social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet).

Margareta Norell, initiativtagare till Magganhubben på KTH, och delaktig när Openlab grundades.

Magganhubben har fått sitt namn efter initiativtagaren Margareta “Maggan” Norell, KTH-professor emeritus, som 2022 mottog KTHs pris för industrisamverkan. Prissumman kopplad till den prestigefyllda utmärkelsen möjliggjorde Magganhubben och dess första pilotprogram, där studenter får möjlighet att utveckla färdigheter genom utmaningsdrivna projekt för en grön och rättvis framtid.

Lärande över gränserna

Hubben samordnas av KTH Global Development Hub, GDH. I och med GDHs fokus på partnerskap och utbyten med afrikanska universitet vill Magganhubben utforska utmaningar och lösningar som kan tillämpas i såväl svensk som afrikansk kontext och därigenom främja tvärkulturell förståelse och samarbete.

Av ett 60-tal sökande har tolv engagerade studenter valts ut att delta i pilotprogrammet under sommaren 2024, varav flera är studenter vid GDHs partneruniversitet i länder Afrika (Strathmore University i Kenya, University of Dar es Salaam i Tanzania, University of Rwanda och Botho University i Botswana).

Magnus Eneberg som projektleder programmet har sett energi, öppenhet och engagemang bland deltagarna. Magnus uttrycker att mötet och diskussionerna mellan studenter med olika bakgrund och samverkan med respresentanter från näringslivet har skapat intressanta perspektivmöten och en värdefull dimension till pilotprogrammet.

Stärker rurala områden i Sverige och Afrika

Med utgångspunkt i en bred utmaning om att främja (empower) rurala områden har studenterna tagit reda på behov, drivkrafter, utmaningar och inställningar kopplat till att leva och verka på landsbygden i såväl Sverige som i andra delar av världen. Trots att förutsättningar skiljer sig åt har studenterna upptäckt många likheter mellan länderna de fokuserat på (Sverige, Tanzania, Botswana, Kina, Leshoto etc). I och med Magganhubbens samarbete med fordonstillverkaren Scania, skogsforskningsinstitutet Skogforsk och miljöinstitutet SEI har studenterna fått i uppdrag att titta närmare på områden som rör transport, elektrifiering och energi. Intervjuer, enkäter och observationer har ingått i studenternas repertoar för att på djupet förstå de utmaningar som människor upplever.

"A lot of whiteboards" sammanfattar en av Magganhubbens pilotgrupper sin process.

Den 28 höll studenterna sina slutpresentationer där partners och mentorer fick ta del av insikter, slutsatser, utmaningsfokus och lösningskoncept. Flera av koncepten innefattade att sammanföra människor kring ämnen som mat, energiproduktion och för att lära om lokala rurala förutsättningar.

Presentationer av Magganhubbens pilotprogram 2024 på Openlab

“Det viktigaste resultatet av programmet är inte de lösningar och koncept som studenterna tar fram, det viktigaste är de diskussioner och möten som sker” säger Magnus, och belyser ett behov av mer tvärkulturella möten och att djupdyka i problemställningar, inte minst inom näringslivet.

Kopplingen till Openlab

Beröringspunkterna med Openlab är många. Förutom likheterna i arbets- och förhållningssätt – att jobba med utmaningsdriven och projektbaserad utbildning för att hitta värdeskapande lösningar på verklighetsnära samhällsutmaningar – är även flera av deltagarna i hubbens pilotprojekt bekanta ansikten, som alumner från Openlabs masterkurs, Innovationer för samhällsutmaningar. Maggan Norell var dessutom en av de som aktivt var med och mejslade fram grunden för Openlab för över 10 år sedan.

Det har därför känts som en självklarhet för Magganhubbens projektledare att programmet skulle ta plats i Openlabs lokaler. Lika givet har det varit för Openlab att stötta initiativet och öppna upp lokalerna där våra masterstudenter, som nu gått på sommarlov, vanligtvis sitter.

På Openlab är vi positiva till satsningar som Magganhubben, som rustar studenter för att möta samtidens och framtidens komplexa samhällsutmaningar, och dessutom stärker akademins möjligheter att bidra med förståelse och konkreta användarcentrerade förslag som gynnar samhället.

Mer om Magganhubben

Glada deltagare i Magganhubbens pilotprogram KTH, 2024

Vill du veta mer om Magganhubben på KTH?

Kontakta Magnus Eneberg (meneberg@kth.se), Lena Gumaelius (lenagu@kth.se) eller Erika Svensson Rössner (erika2@kth.se) för mer information.

Läs KTHs artikel Tanzania modell för ny pedagogisk satsning.