Innovation för samhällsförbättring

Välkommen till Openlab – ett kreativt center för samhällsförbättrande innovation i Stockholmsregionen. Tillsammans med ledande aktörer i regionen skapar vi förutsättningar för nytänkande lösningar som förbättrar livskvalitén för dem som bor här. Genom öppen innovation, lekfullt allvar och modet att testa förslag tidigt rustar vi våra partners och uppdragsgivare för att hitta lösningar på komplexa utmaningar. Grundade 2013 av Stockholms stad, Region Stockholm, KTH Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet, är vi nu experter på samverkan och designmetoder för innovation i offentlig sektor.

Openlab entrance
"Vi löser samhällets utmaningar på ett nytt och banbrytande sätt. Vår metod och hur vi definierar dessa utmaningar är viktiga hörnstenar för oss. De förslag vi tar fram är öppna, nyskapande, smarta, användbara, konkreta och innovativa."

Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab

Vår vision

Openlabs vision är att vara en av de ledande miljöerna i Stockholmsregionen som möjliggör samhällsinnovationer inom agenda 2030 och de globala målen. Genom att utveckla och samla regionens innovationsförmåga över kunskapsgränserna stärker Openlabs aktiviteter hållbarheten i parternas verksamheter och livskvalitén för regionens invånare.

Designmetoder för innovation

Det är genom metoder som fokuserar på användarnas behov som vi kan skapa verkligt hållbara och effektiva lösningar på samhällets olika utmaningar. Den användarcentrerade metod vi arbetar mest med är design thinking. Design thinking är både en process och ett förhållningssätt, som hjälper dig att precisera din utmaning och förstå dina målgrupper.

Kanske använder ni andra ord än just målgrupper eller användare i er verksamhet. Det kan handla om elever, patienter, brukare, kunder, trafikanter, medborgare, boende, klienter osv. Genom att förstå och få insikter om deras verklighet kan vi skapa idéer och arbeta kreativt och visuellt sätt för att konkretisera förslagen. Att testa lösningarna med målgruppen och arbeta iterativt säkerställer att lösningen uppfyller användarnas behov och förväntningar.

Design thinking-processen illustrerad i form av dubbeldiamanten, double diamond.

Gå en kurs

Lär dig att bli en kreativ problemlösare och stärk dina innovationsfärdigheter. Oavsett vad du har för yrkesroll så kan design thinking förbättra sättet du tar dig an dina dagliga utmaningar på. Openlab erbjuder utbildning för dig som vill lära dig att möta behoven hos din målgrupp, bli mer innovativ och utvidga din kreativa verktygslåda. – Alla är studenter!

Utmaningsdriven innovation

Vi arbetar med verkliga utmaningar för att skapa hållbara innovationer som förbättrar samhället. De samhällsutmaningarna vi tar oss an rör Stockholmsområdet, men de delas ofta med många andra platser i världen. Genom att låta behoven och erfarenheterna från verkliga människor styra processerna kan lösningarna som skapas genom Openlab göra verklig skillnad i människors liv. De huvudsakliga områdena för utmaningarna är hållbar stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, utbildning och åldrande befolkning.

Icon openlab green

Hållbar stadsutveckling

Oplenlab icon yellow

Åldrande population

Openlab icon red

Hälsa

Openlab icon black

Utbildning

Hållbar stadsutveckling

Stockholm, liksom alla växande stadsregioner i världen, behöver säkerställa en hållbar utveckling inom planetära gränser, där invånarnas välbefinnande uppfylls. Hållbar stadsutveckling innefattar inte bara den fysiska planeringen av stadsområden, utan också utformningen och leveransen av samhällstjänster. Målet är att bygga hållbara, motståndskraftiga och inkluderande samhällen.

Åldrande population

I en era av teknologisk och vetenskaplig utveckling står framtidens hälso- och sjukvård inför nya möjligheter och utmaningar. Framtidens hälso- och sjukvård kommer att dra nytta av framsteg inom digitala lösningar samtidigt som patienternas engagemang i sin vård ökar. Målet är personligt anpassad, effektiv och säker vård och förebyggande åtgärder som stärker folkhälsan inom och utanför hälso- och sjukvårdssystemet.

Hälsa

Den tekniska utvecklingen inom medicin de senaste åren har lett till att allt fler av oss lever längre liv. Inom demografin används begreppet ”Friska levnadsår” för att visa behovet av att inte bara överleva till hög ålder, utan också leva hälsosamt och lyckligt under så många av dessa år som möjligt. Utmaningen för ett samhälle med en åldrande befolkning är också att tillgodose behovet av tillräcklig vård för äldre medborgare och effektiva sätt för samhället att täcka relaterade kostnader.

Utbildning

Utbildning är nyckeln, kunskap är makt, barnen är framtiden. Du har hört de gamla talesättet, och de har en poäng. På Openlab har vi skapat vårt eget talesätt – alla är studenter. Utbildning och lärande erbjuds av förskolor, skolor, universitet och utbildningscentra, men det pågår också framför en skärm, i naturen, i lek och i mänskliga interaktioner. Om utbildning vore ett träd skulle det ha djupa rötter i vetenskaplig kunskap, med sina löv som sträcker sig mot nya kreativa och smarta lösningar för undervisning och lärande, med den oändliga möjligheten att klättra upp på den gren du väljer för att nå nya frukter av insikt och kunskap.

Våra partners

Våra grundande partners samlades för ett gemensamt mål – att hitta nya och innovativa tillvägagångssätt för att lösa samhällets utmaningar. Openlab startade år 2013 med visionen att göra Stockholmsregionen till ett globalt centrum för innovation. Våra partners – Stockholms Stad, Region Stockholm, KTH – Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet – är alla representerade i vår styrgrupp och bidrar med finansiering samt ämnen och utmaningar för vårt team och våra studenter att arbeta med.

Våra lokaler