Stort utvecklingsbehov,
begränsade resurser?

Få lösningsförslag på samhälls- och verksamhetsutmaningar!
Genom Openlab kan ni få hjälp av ett team kvalificerade masterstudenter som ägnar en hel terminen åt en utmaning från just er verksamhet. Studenterna samlar in och utforskar behov hos användarna och verksamheten och i flera steg utvecklar de nytänkande förslag och prototyper.

”Vi fick inspiration, idéer, och en möjlighet att se på vår egen organisation med nya ögon. En spännande och givande resa som vi är tacksamma för.”

”De engagerade studenterna analyserade vårt arbete, organisation och utmaning på ett sätt som vi själva inte har haft förmågan till.”

Var med i urvalet för nästa termin!

Openlab tar emot utmaningar från Region Stockholm och Stockholms stad (förvaltningar, enheter, bolag etc) till den tvärvetenskapliga masterkursen Innovationer för SamhällsutmaningarUtmaningar för den växande staden. Utmaningarna skall utgå från verksamheternas och samhällets konkreta behov och områden där ni är intresserade av att tänka nytt och/eller vill hitta nya lösningar. Fyll i formuläret längst ned på sidan för att skicka in er utmaning redan idag!

Klicka på raderna nedan för att veta mer om vad det innebär att ge en utmaning till masterkursen och hur du formulerar en träffsäker utmaning. Scrolla ner för att komma till ansökningsformuläret.

I denna multidisciplinära kurs på masternivå ägnar ett team kvalificerade masterstudenter från olika lärosäten och discipliner 20 veckor åt er utmaning. Vanligtvis antas fyra utmaningar med per termin, med ett studentteam per utmaning. Studenterna arbetar med metoden design thinking och utvecklar prototyper och idéer utifrån behoven hos slutanvändare, brukare och andra viktiga målgrupper för att ta fram de bästa lösningarna. Som utmaningsgivare får ni ta del av användarinsikter och lösningsförslag i en slutrapport samt studentpresentationer och dialog med gruppen. Kursen hålls på engelska.
Samtliga studentprojekt presenteras på längst ner på vår masterkurssida, där du kan ta del av tidigare studentprojekt.

Att delta som utmaningsgivare i kursen är kostnadsfritt och öppet för alla verksamheter som finansieras av Region Stockholm eller Stockholm stad, från enhetsnivå till förvaltning eller bolagsnivå.

Åtagandet inbegriper att ni medverkar vid minst tre tillfällen under kursen samt fungerar som ett kontinuerligt stöd för kontakter och frågor i relation till projektet. Ni förväntas presentera utmaningen för studenterna i samband med kursstart (januari/februari, VT eller september, HT) samt medverka aktivt vid konceptleverans efter halva terminen (mars, VT eller oktober, HT) och slutleverans (maj/juni, VT eller Januari, HT). Kursen har vanligtvis många internationella studenter och kommunikationen med studentgrupperna samt presentationer i kursen sker i huvudsak på engelska.

Openlab gör ett urval av inkomna utmaningar baserat på i vilken utsträckning:

  • Utmaningen relaterar till Openlabs uppdrag att bemöta komplexa samhällsutmaningar.
  • Resultaten har potential att skalas upp eller spridas.
  • Utmaningen har koppling till de globala målen och agenda 2030.
  • Utmaningen är förankrad i ledningen hos den organisation som som ansöker.
  • Formulera utmaningen som en fråga som inleds med orden “Hur kan vi…”
  • Välj ett områden där ni behöver tänka nytt och testa lösningar.
  • Identifiera konkreta behov och en tydlig användare/målgrupp.
  • Föreslå inte en lösning.
  • Koppla gärna till de globala hållbarhetsmålen.

Den 2 maj 2024 höll Openlab en digital infoträff. Se videon här (23 min):

I videon berättar vi mer om att bli utmaningsgivare, går igenom viktiga datum och ger tips om hur ni bäst ramar in er utmaning för att öka era chanser i urvalet.

Var med i urvalet för nästa termin!
Skicka er utmaning senast den 31 maj.
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

SPIDERWOMAN/NÄR ÄR DET MIN TUR?
Utmaning från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset (Sös),
Region Stockholm:
Hur kan vi förbättra informationsflödet och göra informationen mer lättillgänglig för patienter och deras anhöriga i väntrummet
på barnsjukhusets akutmottagning?
Lösning: En digital tavla som på ett lekfullt sätt förmedlar information till föräldrarna, gör upplevelsen roligare för barnen och frigör tid för personalen. Vid ankomst tilldelas patienterna varsitt tecknat djur och via informationstavlan kan de följa sitt djurs köplats samt antal andra patienter i kö.
Fortsättning: Sös vidareutvecklar och implementerar projektet, med stöd från Innovationsfonden. Vid implementering 2022 har konceptet delats i två; en informationstavla och -material som med färger förmedlar hur många och hur sjuka barn som är i kö, och en app som genom AR gör väntrummet till en spännande undervattensvärld med fiskar.

SPARKY
Utmaning från Överviktscentrum, Region Stockholm: Hitta nya sätt att leverera. personcentrerad vård till många fler patienter genom överviktscentrum och nyttja vårdpersonalresurser effektivt.
Lösning: Sparky, ett påminnelsesystem som motiverar människor att ta hand om sig själva genom att ta hand om Sparky, en digital karaktär i form av en glödlampa vars uttryck ändras beroende på situation. Sparky ska underlätta en direkt koppling mellan patienter och vårdgivare på överviktscentrum.

INGÅNGSVÄGAR FÖR INNOVATIONER FÖR HÄLSO-VÅRD I REGION STOCKHOLM
Utmaning från Region Stockholm Innovation: Hur man kan öka innovationen i Region
Stockholm genom att matcha vårdbehov med föreslagna innovationsutvecklingar från
nystartade företag och privat sektor.
Lösning: InnoMatch, en webbaserad lättanvänd lösning som ger sjukvårdsanställda
möjlighet att matcha med innovativa nystartade företag.
Fortsättning: Projektet gav upphov till en app som testats inom Region Stockholm.

MOBILE MOBILITY HUB NETWORK
Utmaning från SL, Region Stockholm: Skapa en funktionell lösning som lockar människor
att använda mer hållbara transportformer, särskilt kollektivtrafik, genom resenärer får testa
tjänster som underlättar vardagen.
Lösning: The Hub Network, en kombination av olika koncept för mobilitetshubbar i ett stort
nätverk som bemöter problematik kring lokal mobilitet och den första och sista milen på
resan.
Fortsättning: Studentprojektet fick fortsatt finansiering genom Openlab/CIVIS. Studenterna
erbjöds kvalificerad praktik (internship) på SL och har fortsatt att utveckla och testa konceptet.

REVIVAL
Utmaning från Södersjukhuset, SöS: Hur kan vi öka personalens närvaro på årliga
HLR-utbildningar på sjukhuset?
Lösning: Revival – the game, ett HLR-spel för vårdpersonal med målet att rädda en
patients liv inom fem minuter genom en kombination av fysiskt utförd HLR, effektiv
kommunikation och samarbete.

TRAVEL SMART
Utmaning från SL, Region Stockholm: Hur kan vi förmedla statistik om
passagerare/trafikstockningar till passagerare, så att de kan använda informationen när de
planerar sin resa? (covid-relaterad utmaning)
Lösning: Travel Smart, en kampanj för att påverka resebeteenden med hjälp av incitament
och information. Där passagerare kan samla poäng när de reser under rusningstid, förstärkt
av en informationskampanj för att ge insikter om hur man undviker trängsel.

DIABETESUPPFÖLJNING
Utmaning från Södertälje sjukhus: Hur kan vi hjälpa våra diabetespatienter att uppnå
bättre egenvård och förbättra deras livskvalitet?
Lösning: The starter kit, ett startpaket för nydiagnostiserade diabetiker med syftet att ge
patienten en bra start på livet med sin nya diagnos. Startpaketet innehåller personlig
information från sjukhuset, information om att leva med diabetes, matguider/recept, snacks
och drycker lämpliga för diabetiker och skräddarsydda varor för olika grupper.

Skicka in en utmaning via formuläret

Fyll i formuläret för att skicka in er utmaning. Utmaningar tas emot löpande under året. Urval för höst- och vårtermin sker i november/decempber respektive maj/juni. Fyll i samtliga obligatoriska fält för att skicka in, eller fyll i formuläret i word-format.

Skicka den ifyllda blanketten eller eventuella frågor till ivar.bjorkman@openlab.se.

Utmaningsgivare

Ange vilken organisation samt enhet eller avdelning utmaningen är ifrån. Finns flera avsändare, ange samtliga.
Ange namnet på en huvudansvarig kontaktperson för utmaningen till masterkursen.
Ange telefonnummer till huvudansvarig kontaktperson.
Om det finns ytterligare kontaktpersoner för utmaningen, ange deras namn och mailadresser.

Utmaning

Beskriv utmaningen, dess kontext och vem det är ett problem för. Vilka behov finns bland användarna eller i verksamheten? Ge gärna exempel på scenarion som beskriver problemet och som inbegriper brukaren/slutanvändaren. Undvik att ge förslag på lösningar.
Beskriv på vilket sätt utmaningen har koppling till de globala målen och agenda 2030, exempelvis vilka mål som berörs och hur. Koppling till globala målen är ett av urvalskriterierna.
Hur har beslutet att skicka utmaningen till Openlabs masterkurs förankrats internt i den egna organisationen? Intern förankring är ett av urvalskriterierna.
Ange personer på ledningsnivå i organisationen som informerats om eller involverats i att utmaningen skickas till Openlabs masterkurs.

Användning av idéer och resultat

Beskriv hur ni ser på implementering av idéer och förslag från studenterna, och era möjligheter att ta in dessa i verksamheten.
Beskriv hur ni ser på uppskalning och spridning av resultaten, och era förutsättningar för det.
Jag vill få Openlabs nyhetsbrev