Att designa en önskvärd framtid – reflektioner från samskapande workshop

Vilken sorts stad vill vi se efter pandemin? Designing desired futures.

Få av oss hade kunnat förutse den stora omställning länder, samhällen och individer behövt ta till på grund av rådande pandemi. Vi har alla behövt anpassa vårt beteende och se över våra vanor för att minska smittspridningen och skydda oss själva och andra. Vad har vi lärt oss om våra beteenden, vilka kommer att bestå, och vilka beteenden är önskvärda att ta med oss även i framtiden?

Med inställningen att utforska metoder för framtidsplanering och ta tillvara på vår kollektiva intelligens arrangerade Openlab och Influence den digitala workshopen Designing desired futures utifrån frågeställningen Vilken slags stad vill vi se efter pandemin?

Workshopen samlade en blandning av aktörer med uppdrag inom stadsutveckling från främst Stockholms stad och Region Stockholm samt akademi och näringsliv. Under 2,5 timmar guidades deltagarna genom en framtidsorienterad designprocess med övningar i ett antal framtidsmetoder med hjälp av digitala verktyg.

I ovissheten finns rum för förändring

Att hitta nya former för att kollektivt tänka om har sällan varit så viktigt som nu. I och med såväl distansering som digitalisering ställs vi inför behovet av att fortsatt kunna mötas och samskapa genom tillgängliga korsfunktionella forum för dialog. Att blicka framåt med syftet att skapa stabilitet och riktning i en tid av ständig förnyelse och disruption.

Vi som arbetar med samhällsutveckling och samhällsinnovation ställs ofta inför utmaningen att försöka förutse framtida behov. Det kan röra sig om digital teknik i framtidens skola och förskola, framtidens lyktstolpe i en smart och uppkopplad stad eller morgondagens personcentrerade vård och omsorg (några av de områden Openlab fått förfrågningar om att stötta stad och region i sin innovationsprocess). Att arbeta med komplexa utmaningar innebär att mänsklig interaktion och beteenden gör att effekten av en lösning blir svår att förutse och är beroende av kontext. Om vi dessutom adderar en lång tidshorisont blir utmaningen att förutspå beteenden desto större.

Att världens länder åtagit sig att infria FNs 17 globala hållbarhetsmål till år 2030 ställer ytterligare krav på oss att se framåt och agera idag mot det samhälle vi vill se imorgon. Pandemin har visat oss kraften i beteendeförändringar och har lösgjort många bultar som tidigare begränsat handlingsutrymme och därmed gett nytt mod till att snabbt agera och styra om.

Samskapande metoder ger bättre sikt framåt. Modell som visar fem steg: Hindsight - Vad hände? Oversight - Vad händer? Insight - Varför hände det? Foresight - Vad skulle kunna hända? Outsight - Hur kan vi få det att hända?

Med hjälp av framtidsplanering och metoder inom spekulativ design kan vi, genom att samtidigt blicka i backspegeln och vindrutan föreställa oss vad som döljer sig vid horisonten, och hur vi kan navigera mot den framtid vi helst vill ska möta oss.

Hur kan vi säkerställa reflektion medan vi springer OCH tänka framåt medan vi agerar för stunden? – Designing Desired Futures är vårt svar på att plocka ner frågor och tillvarata allt lärande som kommer ur pandemin. En plats för att tillsammans tänka och testa våra tankar kring det nya normala och hur vi kan styra ditåt.

/Jenny, Influence

Samskapande workshop för framtidsplanering

Utifrån de behov och det momentum vi ser utvecklade Influence och Openlab ett digitalt workshopkoncept med syfte att med pandemin som hävstång öva upp framtidstänkandet tillsammans med deltagarna.

Deltagarna hade innan workshopen fått dela med sig av sina utmaningar, förväntningar och vilket av av de utvalda områdena de föredrog att fördjupa sig i – konsumera, socialisera, arbeta eller transportera oss. För att alla skulle känna sig trygga med tekniken och kunna fokusera på workshopen erbjöds träningssessioner i verktygen Zoom och Miro inna workshoptillfället.

Dokumentation av workshop, staden efter pandemin, designing desired futures.

Under ledning av teamet på Influence leddes deltagarna genom tre sekvenser: ”Vad ser vi?”, ”Tänk om…” och ”Hur kan vi…?”.

Vad ser vi?
Denna del av workshopen handlade om att reflektera och empatisera med det som sker, våra beteenden, upplevelser, rädslor, förhoppningar och farhågor. Deltagarna fick röra sig fritt över samtliga teman och ”tanka av” det som de själva observerat, upplevt och reflekterat över. Övningen blev sedan underlaget för tematiska gruppövningar.

Tänk om…
Tänk om-övningen utgjordes av alternativa framtider där varje grupp jobbade med tre extrema framtidsscenarios – Transformation, kollaps och begränsningar, utifrån sitt tema. Denna övning är central för all typ av framtidsplanering då det sanna svaret ligger sällan i någon av dessa extremer, men genom att besöka var och ett av dessa hittar vi nycklarna för vad som kan komma att ske och vad vi måste ta höjd för i återuppbyggnaden.

Hur kan vi…?
I det sista momentet utgick vi ifrån de tidigare övningarna för att formulera och prioriteraa bland önskvärda framtidsbilder, samt skapa ett antal ”hur kan vi-frågor” för att uppnå vald önskvärd framtid.

” Vi tror på framplanering som en del i verktygslådan för att stärka kompetensen och innovationsförmågan bland våra partners inom offentlig sektor. Workshopen Designing desired futures är ett steg mot att skapa insikter för att bygga den hållbara framtiden.”

Ivar, Openlab
Från nuläge till önskvärd framtid. Modell för framtidsplanering, Dunne & Raby.

Resultat och kommentarer

De önskvärda framtidsbilder som målades upp berörde bland annat mer umgänge, möten och upplevelser utomhus, platssamverkan, flexibel kapacitet på cykelbanor, blomstrande lokalt liv och tillgängliga digitala mötesplatser för idéutbyte.

De olika gruppernas framtidsutmaningar rörde att tillgängliggöra kultur utanför “självklara platser i stan”, att soialicera utomhus även under sämre väder, fokusera på ökat framtidsläge snarare än siffror i samhällsplaneringen samt möjliggöra nya kulturella, sociala och lokala tjänster för invånarna.

Deltagarna uttryckte uppskattning över förmiddagen och kommenterade att de fått nyttig övning i de digitala verktygen samt att det går att samskapa fram intressant underlag trots den begränsade tiden.

“Jag vill använda både metod och verktyg mer i mitt arbete inom staden!”

Deltagare

Framåt

Frågan vi nu ställer oss framåtHur kan vi utforma och styra utvecklingen av stad och samhälle tillräckligt snabbt och kraftfullt mot önskvärda framtider?

Den avslutande diskussionen blev till ett antal nya frågor med följdfrågor som vi ser som viktiga framåt för att skapa en resilient och framtidsanpassad stad.

  • Hur kan vi möjliggöra en hög kollektiv intelligens och samskapande på tvärs i en inkluderande och tillgänglig digital miljö?
  • Hur kan staden mer flexibelt anpassas efter behov och utvecklas närmare invånarna?
  • … vilka tankar och frågor väcker detta hos dig? 

Vad vill du veta mer om när det kommer till framtidsdesign och kollektiv intelligent samverkan?

Vi ser fram emot att fånga in fler perspektiv och frågor för anpassning och ett nästa steg av Designing Desired Futures – Hör av dig! Maila till ida.niskanen@openlab.se eller ivar.bjorkman@openlab.se.

Läs mer om workshopen i artikeln Designing Desired Futures – Ett samskapande digitalt format för framtidsplanering av Jenny Fossum, Influence, publicerad på LinkedIn.