Start för unikt projekt till förmån för stroke-patienter

Hur kan designprocesser hjälpa till att skapa en mer personcentrerad vård, inte bara för utan tillsammans med patienterna? Nu drar vi igång projektet Personcentrerad vårdövergång ihop med Karolinska Institutet, med den första av fem workshops med syfte att förbättra vårdövergången för stroke-patienter.

Personcentrerad vårdövergång är ett projekt som genom en användarcentrerad co-design-process vill komma till bukt med de koordineringsproblem inom vården som uppmärksammats genom Karolinska institutets studie The Missing Link.

I en serie workshops ska projektgruppen, bestående av personer som drabbats av stroke, deras anhöriga samt av sjukvårdspersonal från flera olika enheter, utforma nya idéer och prototyper som kan testas i vårdmiljöer. På så sätt ska nya lösningar tas fram som gör att övergången från sjukhusens strokeenhet till rehabilitering i hemmiljö fungerar bättre för patienten. Det handlar om att stärka patientens integritet, delaktighet och erbjuda kvalitativ och trygg vård.

Young woman holding older womans hand

“Det är viktigt att patienter och anhöriga får känna sig trygga och sedda. Vårdövergången ska både fungera smidigt och kännas bra för patienten.” säger Maria Rogg, Innovationsledare på Openlab, som leder processen baserad på den människocentrerade metoden design thinking. Parallellt studerar Karolinska Institutet processen genom deltagande observation, där forskare samlar data och kunskap vid varje workshoptillfälle.

Den inledande workshopen som hölls den 6 november på Openlab hade temat “engagera”. “Vi börjar med att bygga förtroende i projektet, teamet och processen, så att varje deltagare förstår att hen har något unikt att tillföra. Det är en strategi för att skapa engagemang, delaktighet och ägarskap – de viktigaste ingredienserna i co-design projekt.” säger Maire och fortsätter:
“Vi kommer att arbeta mycket med att kartlägga processer och aktörer, beskriva patientresan och skapa en tillitskarta för att få en överblick över vårdsystemet och identifiera inom vilka delar projektet kan skapa mest nytta.”

Workshopdeltagare sätter upp en lapp på whiteboard med kartläggning över vården

För mer information om projektet, kontakta marie.rogg@openlab.se.