Best practice-exempel för en större mångfald på arbetsmarknaden

Såväl forskning som erfarenhet visar att företag med ett aktivt mångfaldsarbete är lönsammare, mer innovativa och attraherar fler talanger. Här har vi samlat några exempel på sätt att öka integrationen och mångfalden på arbetsmarknaden.

Så har andra gjort

Stockholmsmodellen öppnar nya vägar

Stockholms stad har utvecklat en rekryteringsmodell med målet att öka inkluderingen hos upphandlade leverantörer. I dessa upphandlingar ingår krav på särskilda sysselsättnings­främjande åtgärder där leverantören ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Varje leverantör får stöd av Stockholms stad under hela rekryteringen. Särskilda matchningsansvariga hos kommunen utgår från varje företags utmaningar och  kompetensbehov samt förmedlar kontakt genom stadens breda rekryteringsnätverk. I nätverket ingår personer från bland annat olika arbetsmarknads­insatser, jobbtorg, vuxen­utbildningar och SFI, svenska för invandrare. Samtidigt ligger själva rekryteringsbeslutet alltid hos respektive leverantör.

Stockholmsmodellen har blivit uppskattad för att den öppnar nya rekryteringsvägar och kanaler för regionens företag. Nu bidrar Stockholms stad i arbetet att utveckla modellen till ett nationellt verktyg för alla kommuner.

Integrationspakten utmanar nuläget

Integrationspakten är ett nätverk och en mötesplats där medlemmarna samlas för att tillsammans hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande. Nätverket drivs av Stockholms stad och samlar näringsliv, civilsamhälle och offentliga organisationer som vill medverka till en inkluderande arbetsmarknad och stad.

Integrationspakten har tre mål: möta arbetsgivares behov av kompetens, korta vägen till språk och arbete, samt stärka integrationen i Stockholm. Medlemmarna bidrar på olika sätt, allt från att upprätta konkreta arbetssätt och målsättningar till att bidra med kunskaper, idéer och erfarenheter. 

Genom återkommande medlemsmöten, frukostseminarier och rundabordssamtal får medlemmarna nya affärs- och nätverksmöjligheter med tillgång till outnyttjad kompetens. 

Nya vägar in i bygg- och anläggningsbranschen

Byggbranschen har en skriande brist på kompetens. Samverkansprojektet Nubyggare har blivit en framgångsrik satsning för att locka fler till sektorn. Här har Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna gått samman i ett kollektivavtal som rymmer yrkesintroduktionsutbildning och yrkesintroduktionspraktik. I dag omfattar satsningen även Byggnadsindustrins yrkesnämnd, Galaxen Bygg och regionala samverkansgrupper.

Efter introduktionsutbildningarna tar särskilda matchningskoordinatörer vid för att lotsa till rätt arbetsplats tack vare ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Även Försäkringskassan är en samverkande partner. 

Inom Nubyggare har man bland annat arbetat med inkluderande informationskampanjer på andra språk än svenska. Syftet har varit att att hjälpa nyanlända och personer med ofullständig gymnasieutbildning till arbete inom bygg- och anläggningsbranschen. Projektet startade 2017 med det långsiktiga målet att dämpa arbetskraftsbristen samt öka mångfalden i branschen.

Green card stärker jämställdheten inom kultursektorn

Ett “green card” inrättat av Filminstitutet ska stärka jämställdheten i filmbranschen och motverka sexuella trakasserier. Satsningen är ett resultat av #metoo-rörelsen och uppropet #tystnadtagning.

För att få ett green card ska en stödmottagande producent kunna uppvisa dokumenterad kompetens inom diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning, med fokus på sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier. 

För de sökande som inte uppfyller rätt krav erbjuder Filminstitutet kostnadsfria utbildningar. 

Fastighetsbranschen Sveriges första jämställda bransch

Att fastighetsbranschen är Sveriges första jämställda bransch visar bland annat stiftelsen Allbright. Siffror från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo visar att branschens företag har 40 procent kvinnor hela vägen upp till ledningsnivå.

Bland framgångsfaktorerna finns det faktum att branschen är relativt ung, tidigt startade kvinnliga nätverk och gav utmärkelser till kvinnliga ledare. Branschen har även varit ekonomiskt stabil och haft ett stort rekryteringsbehov av kompetens inom  samhällsbyggnad och samhällsutveckling – utbildningar som lockat och gynnat kvinnor. 

Utmaningar som branschen i dag står inför är att bryta upp de arbetsgrupper som trots satsningar fortfarande lockar mest kvinnor respektive män. I dag menar branschföreträdare att framgångskonceptet för innovation och lönsamhet handlar om jämställdhet och mångfald för nytänkande i beslutsrummen.

Läs de andra delarna i Openlabs artikelserie om mångfald och arbetsmarknad:
Del 1, Så ökar mångfald din lösnamhet och innovation.
Del 3, Här finns stöd i ditt eget mångfaldsarbete.

Text: Magnus Trogen Pahlén
Research: Maria Rosa Rogg
Bilder: Mascot Bildbyrå. Jonas Bildberg – Bredda bilden, Teknikföretagen


LYSSNA TILL FLER GODA EXEMPEL

DELTA I EVENTET DIVERSE AN INCLUSIVE WORKPLACES 8 OKTOBER

Den 8 oktober arrangerar Openlab evenemanget ’Diverse and inclusive workplaces – Share mingle and inspire’ där fem talare delar med sig av erfarenheter av att öka mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Välkommen!


Texten har tagits fram av Openlab inom ramen för projektet Frontrunners for Sustainable Innovation, med finansiering från EU.